BELEIDSPLAN KARIN VAN RINGEN FONDSBij leven heeft Karin van Ringen na haar overlijden een bedrag willen bestemmen voor de instelling van een cultureel fonds.
Op 27 januari 2017 werd bij notariële akte door haar de Stichting Karin van Ringen Fonds opgericht, die vervolgens werd ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Het fonds heeft vanaf die datum ook de de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI hoeft geen schenkingsrecht of successierecht te betalen over schenkingen en erfenissen en een donateur kan giften van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting aftrekken. Het RSIN nummer van de Stichting is 857275677Doelstelling

De Stichting heeft als doel het financieel ondersteunen van kleinschalige culturele activiteiten, vooral op het gebied van literatuur, theater en/of journalistiek, dit alles in de geest van Karin van Ringen, waaronder tevens begrepen alle activiteiten in het kader van het behoud van het " culturele erfgoed het Bruine Café", alsmede het verrichten van wat al bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting beoogt (nagenoeg) uitsluitend het algemene belang te dienen en beoogt niet het maken van winst.
In het geval de Stichting niet meer over de benodigde financiële middelen beschikt, kan ze opgeheven worden.


Beleid

Het beleid van de Stichting beperkt zich tot de behandeling van aanvragen om financiële steun ten behoeve van de in de doelstelling genoemde activiteiten, het beheer van de financiële middelen van de Stichting en het werven en beheren van aanvullende middelen.

De Stichting verricht daartoe de volgende activiteiten:

a. het bekend maken van de activiteiten door middel van een website, het inlichten van andere op het zelfde terrein actief zijnde fondsen en stichtingen, en het gezamenlijk
ondersteunen van een aanvraag;

b. het toetsen en beoordelen van aanvragen, waarbij het bestuur zich zo nodig kan laten bijstaan door externe deskundigen op het terrein waarop de aanvraag betrekking heeft;

c. na het goedkeuren van de aanvraag wordt een financiële bijdrage gegeven tot een maximum van € 5.000,00 per jaar;

d. het jaarlijks opstellen van een verslag van de activiteiten met de daarbij behorende financiële verantwoording


Beheer

Het vermogen van de Stichting bedraagt na het overlijden van de oprichtster ongeveer € 200.000,-.
Het bestuur wil mogelijkheden van beleggingsconstructies onderzoeken.

De leden van het bestuur ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden geen beloning anders dan een evt. vergoeding voor gemaakte onkosten.
De Stichting heeft geen werknemers in dienst.

Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten met toelichting opgemaakt en op papier gesteld: de " jaarrekening".
Na goedkeuring van de jaarstukken door het bestuur wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op de webstite.